Programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de entidades locales

Els Ajuntaments podran participar en la nova proposta del Ministeri de Cultura per a reforçar la seua programació en Arts Escèniques.

L’actual crisi economicofinancera ha obligat a ajustar el pressupost de programació cultural de molts ajuntaments, la qual cosa ha provocat la reducció de les contractacions de companyies i una infrautilització dels espais escènics municipals. Existeix un problema d’optimització de les inversions realitzades en els equipaments culturals municipals, i a més cada vegada és menys viable la contractació directa de les companyies pels ajuntaments mitjançant caché, per tot la qual cosa han de plantejar-se fórmules diverses, entre les quals es troba la creació i enfortiment de xarxes de programació i intercanvi en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

El INAEM ha dissenyat i engegat PLATEA, Programa Estatal de Circulació d’Espectacles d’Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals, formalitzat el 8 d’octubre de 2013 mitjançant la signatura d’un protocol de col·laboració entre el INAEM i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

La finalitat del Programa és impulsar la programació conjunta de companyies d’arts escèniques per les entitats locals i el INAEM per a reactivar i enriquir la seua programació cultural, facilitar la comunicació entre les Comunitats Autònomes i garantir als ciutadans l’accés a la cultura.

http://www.mcu.es/novedades/2013/novedades_platea.html