Pacte per la Cultura 2015

L’AGCPV ha participat en el procés d’elaboració del Pacte per la Cultura, impulsat per la FEAGC (Federació Estatal d’Associacions de Gestors Culturals).

El Pacte per la Cultura 2015 va ser presentat públicament en el marc de la II Conferència Estatal de la Cultura el 6 de març de 2015.

Aquest document és el resultat final del procés de treball realitzat durant els mesos previs a la Conferència i es planteja com un instrument útil per al conjunt del sector cultural. És a causa d’aquesta funció instrumental que el Pacte 2015 s’estructura a partir de propostes concretes que interpel·len als diferents agents que conformen el sistema cultural i que, segons les seues responsabilitats, competències i possibilitats, tenen capacitat d’avançar cap als horitzons definits i de dur a terme les accions proposades.

Els continguts d’aquest nou Pacte naixen dels debats i votacions realitzats a través de la plataforma Loomio, de les aportacions i propostes plantejades per diferents associacions i entitats professionals i sectorials, de les reflexions realitzades en el marc de la FEAGC i, finalment, de l’anàlisi de la realitat actual a partir de l’avaluació de les línies d’acció del Pacte per la Cultura 2010.

Ara bé, seguint la línia de treball dels últims mesos, la FEAGC proposa aquest document com una proposta oberta que ha d’anar complementant-se i reformulant-se a través de diferents mecanismes i espais de debat.